Gratis verzending

Privacy Policy

Privacyreglement Christelijkwinkelen.nl

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Christelijkwinkelen registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Christelijkwinkelen.nl mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Christelijkwinkelen.nl de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Christelijkwinkelen.nl worden verwerkt; • te melden wie de gegevens kunnen inzien; • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Christelijkwinkelen.nl vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Christelijkwinkelen.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Christelijkwinkelen.nl expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Christelijkwinkelen.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Christelijkwinkelen.nl verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Christelijkwinkelen.nl (een aankoop of bestelling doet, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Christelijkwinkelen.nl) of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Christelijkwinkelen.nl verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Christelijkwinkelen.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; • onze dienstverlening te kunnen leveren; • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren; • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

Christelijkwinkelen.nl houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt; • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren; • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren; • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt; • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Christelijkwinkelen.nl heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt Christelijkwinkelen.nldoor (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Christelijkwinkelen.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Christelijkwinkelen.nl-organisatie, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht; • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Christelijkwinkelen.nl met jou heeft gesloten; • je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Christelijkwinkelen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Christelijkwinkelen.nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Christelijkwinkelen.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Christelijkwinkelen.nl om in te loggen in het digitale systeem; • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Christelijkwinkelen.nl ten aanzien van alle aan Christelijkwinkelen.nl verstrekte persoonsgegevens; • technische maatregelen door Christelijkwinkelen.nl overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Christelijkwinkelen.nl hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Christelijkwinkelen.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel. • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering vanjouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@Christelijkwinkelen.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Christelijkwinkelen.nl.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Christelijkwinkelen.nl en probeert Christelijkwinkelen.nl er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Christelijkwinkelen.nl? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Christelijkwinkelen.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Christelijkwinkelen.nl.

Privacyreglement Christelijkwinkelen.nl versie